دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

لولوش و خواهر مأمور روس

لولوش و خواهر مأمور روس

این عکس در صفحه ۱۴۲ آلبوم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ تير ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1257A15
  •