دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه‌های سید غلامحسین

صلح نامه‌های سید غلامحسین

صلح نامه‌های سید غلامحسین رزاز، فرزند خانم سلطان خانم و سید تقی، شامل: صلح نامه‌ با محمد، فرزند رسول (۲۲ ذی القعده ۱۳۱۱ ق)؛ صلح نامه‌ با باقر، فرزند محمد، درباره واگذاری سه باغ از جانب خود و به وصایت از مادرش، خانم سلطان خانم (۱ ربیع الاول ۱۳۱۳ ق)؛ صلح نامه‌ با ابوالحسن سرادار، فرزند علی (۱۰ ربیع الاول ۱۳۲۸ ق)؛ صلح نامه‌ با سید عباس و زهرابیگم خانم، فرزند میرزا باقر و همسر میرزا فخرالدین عماد الاسلام (۱۸ جمادی الثانی ۱۳۴۳ ق).