دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد حقوقی خانم سلطان خانم

اسناد حقوقی خانم سلطان خانم

اسناد حقوقی خانم سلطان خانم، دختر علیقلی بیگ و همسر سید تقی، شامل موارد زیر است: دو نسخه از صلح نامه‌ با برادرش محمد ابراهیم درباره املاک محمد ابراهیم در روستای سوله دره قزوین (۱ ربیع الاول ۱۳۰۹ ق)؛ صلح نامه‌ با برادرش، نجفقلی بیگ، درباره یک باغ (۱ شعبان ۱۳۰۹ ق)؛ سند بدهی محمدهاشم به خانم سلطان خانم و فهرست اجناس گرویی وی نزد خانم سلطان تا زمان پرداخت بدهی، همراه با یادداشتی درباره مراحل پرداخت بدهی و از گرو درآمدن اجناس در پشت سند (۹ جمادی الاول ۱۳۱۰ ق)؛ سند معامله ماده خر میان خانم سلطان خانم و آقا جانی، فرزند فرج الله کندری (۱ ذی الحجه ۱۳۱۱ ق)؛ اجاره نامه سه دانگ دکان آش پزی متعلق به سید غلامحسین (به مدت سه سال و به مبلغ ۲۱ تومان) میان آقا مشهدی، فرزند غلامعلی آش پز و سلطان خانم که وصی فرزندش سید غلامحسین بوده است (۲۸ شعبان۱۳۱۵ ق)؛ صلح نامه‌ عمارتی در سوله دره (قزوین) میان خانم سلطان خانم و محمد خان سلطان از طرف پدر محمد خان سلطان، مصطفی قلی بیگ خورانی، فرزند امامقلی (۸ ربیع الاول ۱۳۱۳ ق)؛ قبض بدهی ۵۰ من تبریزی آرد بین خانم سلطان خانم و [شوهرش] سید تقی (۱۵ شوال ۱۳۱۵ ق)؛ دستور پرداخت مبلغ ده تومان از طرف محمد باقر به خانم سلطان خانم (۲۰ رمضان ۱۳۱۸ ق)؛ مصالحه اموال خانم سلطان خانم به فرزندش، سید غلامحسین (۲۶ رجب ۱۳۲۲ ق).