دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد مربوط به اختلاف دو روستای کهل و النجق در آذربایجان، ۱۳۶۰-۱۲۸۶ ق

اسناد مربوط به اختلاف دو روستای کهل و النجق در آذربایجان، ۱۳۶۰-۱۲۸۶ ق

اسناد مربوط به اختلاف اهالی دو روستای کهل و النجق در آذربایجان بر سر حدود زمین‌های دو روستا و حق آب است. این اختلاف که تاریخچه آن بیش از چند سال است بارها مورد قضاوت ریش سفیدان دو روستا، مامورین حکومتی، و مالکین زمین‌ها قرار می‌گیرد و قراردادهایی به مهر و امضای طرفین دعوا می رسد، اما اعتراض‌ها و شکایت‌ها و تعرض به حدود و حق آب دیگری همچنان ادامه پیدا می‌کند که مایه گزارش‌های نوشته شده است.