دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات متفرقه

مکاتبات متفرقه

مکاتبات متفرقه از جمله: نامه ای از علیمحمد قاسمی که از عالیه خانم [صبح ازل] برای سفر به ایران دعوت کرده و در پشت آن یک دعا است؛ پاکت نامه خطاب به خانم های دولت آبادی به نشانی منزل میرزا محمد علی خان انصاری که پشت آن نوشته شده:«یک قطعه خط از مرحوم آقای والد [میرزا هادی دولت آبادی] است»؛ نامه ای از یک مدرس بنگالی به میرزا یحیی صبح ازل که از او تقاضا می کند کتابهای مربوط به عقاید و احکام و وقایع بابیه را برایش بفرستد تا با مطالعه آن در مورد صحت این دین تصمیم بگیرد؛ سه نامه و یک دعا. نویسنده دو نامه شیخ احمد [روحی کرمانی] است که درباره زندگی خود و میرزا آقاخان کرمانی در زمان اقامتشان در استانبول نوشته است. نامه سوم درباره دستگیری و فرستادن شیخ احمد و میرزا آقا خان توسط دولت عثمانی به ایران است. نویسنده این نامه نامعلوم است؛ رونوشت یک نامه‌و پاره‌ای از نامه‌ای به دستخط فخرتاج دولت آبادی (با استناد به یادداشت مهدخت صنعتی).

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها قمرتاج دولت آبادی
  • متعلق به اوراق و اسناد قمرتاج دولت آبادی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ آبان ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1141A3
  •