دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

به یاد صدمین سال شهادت قرة العین

به یاد صدمین سال شهادت قرة العین

این کتابچه حاوی سرگذشت مختصری از قرة العین، چندی از اشعار، مناجات، و سایر نوشته های اوست.