دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد مختلف متعلق به بنیاد مصدق

اسناد مختلف متعلق به بنیاد مصدق

اسناد مختلف متعلق به بنیاد مصدق از جمله تعدادی صلح نامه و بیع نامه، یک وکالتنامه، نامه ای مربوط به عضد الدوله و وصیت نامه ضیاء السلطنه سوم (۲۰ شعبان ۱۳۳۹).

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۰ رجب ۱۲۷۹ ق تا ۲۰ شعبان ۱۳۳۹ ق
 • یادداشت ها

  شماره شناسه در مخزن اصلی: اوراق شماره ۴، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۲۰، ۲۶.

 • مجموعه ها بنیاد مصدق
 • متعلق به مجموعه بنیاد مصدق
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1029A2
 •