دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حافظ فرمایان

مجموعه ای حاوی یک نکاح نامه، پنج عکس خانوادگی، طرحی از عمارت عبدالحسین میرزا فرمانفرما و یک مصاحبه صوتی با حافظ فرمایان.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخچه

    اقلام دیگری نیز درباره عبدالحسین میرزا فرمانفرما و نجم السلطنه در مجموعه نجم السلطنه وجود دارد.

  • تاریخ از حدود ۱۳۳۸ ق تا ۱۳۸۸ ش
  • آخرین ویرایش ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1015
  •