دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کتابخانه دانشگاه هاروارد

مجموعه ای از نسخ موجود در کتابخانه دانشگاه هاروارد که مربوط به زندگی زنان در ایران قاجار می شود: «گوهریه»، دیوان اشعار شمس الشعراء، طبع دیوان به همت میرزا احمدخان فاتح الملک؛ «هدیه المحب» و «رساله حجابیه»، هر دو رساله شامل مطالبی درباره مفاهیم اسلامی در مورد زنان؛ «خیرات حسان»، تذکره ای در شرح حال زنان مشهور اسلام که اطلاعاتی درباره حدود چهل زن فرهیخته از درباریان قاجار را نیز شامل می شود. علاوه بر‌این، گزینه ای از عکسهای آلبوم علی خان والی به صورت مجموعه جداگانه ای در سایت ما تنظیم شده است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل تا اواسط قرن ۱۴ق
  • آخرین ویرایش ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 901-1257
  •