دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نسرین دست‌ غیب بهشتی

مجموعه‌ای شامل عکس‌های خانوادگی و اسناد حقوقی و مالی شامل نکاح نامه، صلح نامه، و بیع نامه

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق تا اواخر قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 19213
  •