دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فراز اسکندری

مجموعه‌ای شامل اسناد حقوقی و مالی شامل صلح نامه، بیع نامه، اقرار نامه، و مکاتبات

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 19212
  •