دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعظم دخت قوامی

این مجموعه شامل اسناد حقوقی، وصیت نامه، وکالت نامه، صلح نامه، بیع نامه، عکس، تعدادی اشیاء زندگی روزمره است. بیشترین اقلام از آنِ اعظم دخت قوامی، دختر مهرانگیز خواجه نوری و منوچهر قوامی، و همسر محمدرضا صومعی، است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ ۱۲۷۰ق تا ۱۳۴۷ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1268
  •