دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آرمینه قازاریان

این مجموعه مشتمل است بر عکس ها و اسناد خانوادگی آروسیاک سروریان (پطروسیان) که در این آرشیو به شکل مجموعه آرمینه قازاریان تنظیم شده است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ ۱۳۱۷ ق تا ۱۳۱۹ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1264
  •