دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد

این مجموعه گزیده اندکی از گنجینه اسنادی است که در مرکز اسناد کتابخانه مجلس از زمان مشروطیت تا به امروز نگهداری می شود. برای نشان دادن وسعت و نوع این مجموعه از فهرستهایی که اکنون کتابخانه مجلس به صورت الکترونیک در اختیار محققین قرار می دهد این اسناد انتخاب شده است. اسنادی که در اینجا آمده متعلق به سالهای مجلس دوم (۱۳۲۷-۱۳۲۹ ق) است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه