دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فاطمه خانم شرف السلطنه

ت ۱۳۰۳ ق

دختر خدیجه خانم وقارالسلطنه و ناصرالدین شاه؛ و همسر وکیل السلطان

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید