دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اختر الدوله

ت ۱۲۹۸ ق

دختر ناصرالدین شاه بود که با غلامعلی خان عزیز السلطان ازدواج کرد و بعد از او جدا شد.

این اطلاعات را بهمن بیانی، صاحب مجموعه بیانی، در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید