دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اخترالدوله و خدمه

اخترالدوله و خدمه

نفر وسط نشسته: اخترالدوله (دختر ناصرالدین شاه)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (ع 1 - 06526_00)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۵ تير ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1261B21
  •