دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آسیه خانم

و ۱۲۳۰ ق

آسیه خانم، دختر فتحعلی خان قاجار دولو و خواهر امیرخان سردار، از همسران فتحعلی شاه بود و از او سه فرزند داشت:‌ عباس میرزا نایب السلطنه، علیشاه میرزا ظل السلطان، و گوهر ملک خانم (مشهور به شاه بی بی). پس از تولد علیشاه میرزا ظل السلطان در سال ۱۲۱۰ ق، آقا محمد خان قاجار «جقه الماس شاخه دار تخمه لعل» را برای آسیه خانم فرستاد که برگهواره ظل السلطان آویختند. می گویند آسیه خانم در بعضی از جنگ ها با فرزندش عباس میرزا شرکت می‌کرد و در فنون نظامی اظهار نظر می‌کرد و فرمان می‌داد. در هنگام سلام رسمی و اعیاد نیز در ابتدای صف می‌ایستاد و از نظامیان سان می‌دید. آسیه خانم در ۱۲۳۰ ق در گذشت و در عتبات عالیات دفن شد.

دايرة المعارف زن ایرانی (جلد یک) به سرپرستی مصطفی اجتهادی، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، چاپ اول ۱۳۸۲؛ عضد الدوله، میرزا احمد خان. تاریخ عضدی. به کوشش: دکتر عبدالحسین نوایی. تهران، نشرعلم، ۱۳۷۶. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید