دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بهمن میرزا بهاء الدوله

پسر گل بدن خانم خازن الدوله و فتحعلی شاه قاجار و برادر سیف الله میرزا جهانبانی

نوایی، عبدالحسین، مهد علیا به روایت اسناد، انتشارات اساطیر، تهران، ۱۳۸۳، ص ۵۱. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید