دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زبیده (جهان) خانم

زبیده خانم (ملقب به جانباجی و فرشته) دختر ماه آفرین خانم شیرازی و فتحعلی شاه قاجار بود که با علینقی خان قراگوزلو (نصرت الملک) ازدواج کرد. فرزند آنها محمد حسین خان (حسام الملک) بود که بعدها حاکم کرمانشاه شد.

زبیده خانم (ملقب به جانباجی و فرشته) فرزند ماه آفرین خانم شیرازی و دختر بیست و هفتم فتحعلی شاه قاجار بود. رستم خان قراگوزلو او را برای پسر خود، علینقی خان قراگوزلو (نصرت الملک)، خواستگاری کرد که از سوی شاه پذیرفته شد. آنها صاحب فرزندی به نام محمد حسین خان (حسام الملک) شدند که بعدها حاکم کرمانشاه شد و در سال ۱۳۰۷ ق درگذشت. زبیده خانم همراه همسرش به همدان رفت و از مریدان حاجی میرزا علینقی همدانی شد. یک بار به سفر حج و بارها به زیارت عتبات عالیات و مشهد رفت. شصت سال در همدان زندگی کرد و هر سال بخشی از درآمد املاک خود را صرف انعام و اطعام فقرا و عمران و آبادی منطقه می کرد. او کاروانسرایی برای اقامت زوار در روستای تاج آباد ساخت، دو دانگ از روستای لاله جین را برای تعزیه داری و روشنایی حرم امام حسین در کربلا وقف کرد، و مبلغی برای متولی، روشنایی و قاری بقعه بابا طاهر عریان اختصاص داد. بقعه و صحن امامزاده یحیی در همدان نیز طبق خواهش او از فرزندش، حسام الملک، ساخته شده است. زبیده خانم اهل شعر بود و تخلصش جهان بود. دیوان اشعاری از وی به جای مانده است. بستن

دايرة المعارف زن ایرانی (جلد دو) به سرپرستی مصطفی اجتهادی، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، چاپ اول ۱۳۸۲. عضدالدوله، میرزا احمد خان. تاریخ عضدی. با مقدمه و تصحیح: عبدالحسین نوایی. تهران، علم، ۱۳۷۶. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید