دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ایمانه خانم (خانم آغا) عسکری

دختر سکینه خانم و میرزا احمد خان لشکر نویس و خواهر میرزا غفار، میرزا علی اکبر، میرزا جعفر، صفیه خانم، میرزا زین العابدین، زبیده خانم، هاجر خانم، میرزا محسن، و میرزا باقر

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده عسکری به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید