دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

ایستاده از راست به چپ: بچه بغل نفر چهارم: میرزا غفار عسکری، پدر محمد عسکری (متولد ۱۳۰۹ش)؛ بچه بغل نفر پنجم: خانم آغا (دختر سکینه خانم نایئی و خواهر غفار)؛، نشسته از راست به چپ: بچه اول: محمود (برادر غفار)، میرزا محمدخان فخیم السلطنه، بچه دوم: میرزا علی اکبر خان (برادر غفار)، میرزا احمد خان لشگرنویس (پدر غفار)، بچه سوم: میرزا محسن خان (برادر غفار)، بچه چهارم: میرزا زین العابدین. ردیف بچه های نشسته از راست به چپ:‌ زینب خانم (دختر میرزا محمد خان)، هاجر خانم، آسیه خانم (مادر دکتر عسکری)، زینب خانم (بی بی آغا)، خانم آغا (بعدها با میرزا محسن ازدواج کرد).

نمای تفصیلی

 • تاریخ محرم ۱۳۲۰ ق
 • یادداشت ها

  نوشته زیر عکس: «در محرم الحرام بارس ئیل ۱۳۲۰ در تهران عکس انداخته شد»

 • ابعاد ۱۷ × ۱۲ سانتیمتر
 • مجموعه ها محمد عسکری
 • متعلق به این مجموعه را محمد عسکری در تیر ماه ۱۳۹۳ در اختیار ما قرار داده است.
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۷ آذر ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 14131A1
 •