دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرمان برای وراث میرزا احمد خان لشکرنویس، ۱۳۲۸ ق

فرمان برای وراث میرزا احمد خان لشکرنویس، ۱۳۲۸ ق

گزیده متن:‌ هو به نام نامی اعلیحضرت قوی شوکت، سلطان احمدشاه، خلدالله ملکه و سلطانه؛ چون میرزا احمد لشکرنویس این اوقات وفات یافته رعایت و آسایش بازماندگان آن مرحوم منظور نظر آفتاب اثر اقدس همایون ملوکانه است؛ لهذا به موجب این فرمان قضا جریان مبارک نصف بلا کسر حقوق دیوانی آن مرحوم را که یکصد و هشتاد تومان می شود به تفصیل ذیل: حقوق دیوانی مرحوم میرزا احمد لشکر نویس ۳۶۰ تومن منهای ۱۸۰ تومان الباقی: در حق ورثه صد و هشتاد؛ ذکور ۱۲۲ تومان: میرزا زین العابدین خان؛ میرزا محسن؛ میرزا غفار معروف به آقا بزرگ؛ میرزا باقر؛ میرزا جواد (هرکدام بیست و دو تومان و پانصد دینار)؛ اناث بابت صبایا و عیال: شصت و هفت تومان: زبیده خانم؛ صفیه خانم؛ هاجر خانم؛ خانم آغا؛ ایمانه خانم؛ رباب خانم عیال آن مرحوم؛ از هذه السنه ایت ئیل ۱۳۲۸ الی پانزده سال دیگر که سال آخر آن سیچقان ئیل (۱۳۴۲) می باشد بر طبق قانون وظایف در حق وراث آن مرحوم مرحمت و برقرار فرمودیم مقرر آنکه بعد ار انقضاء مدت معین حقوق مزبور ضبط دیوان اعلی خواهد بود المقرر جنابان مستوفیان عظام و کتبه کرام شرح فرمان مبارک را ثبت و ضبط نموده در عهده شناسند به تاریخ فوق. [حاشیه:] فخیم السلطنه به خرج سنه ماضیه تخا قوی ئیل [ناخوانا] منظور است. مبلغ سیصد و شصت تومان مواجب مرحوم میرزا احمدخان لشکرنویس به خرج دستورالعمل عراق منظوراست و از هذه السنه ایت ئیل ۱۳۲۸ جزو مصارف قشونی منظور نخواهد شد که در جزو بودجه وزارت جلیله مالیه از قرار این فرمان بعد از وضع نصف ضبطی موافق قانون متوفیات از قرار تفصیل متن به اسم ورثه مرحوم مزبور منظور گردد. فی شهر رجب ۱۳۲۸ ق