دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد رضا دستغیب بهشتی

ت ۱۲۶۷ ش

میرزا محمد رضا دستغیب بهشتی اول با نفس خانم ازدواج کرد و فرزندانشان عبارتند از بهجت، سكينه، عزت، حسین، علاء الدین، ایران، و عباس؛ او سپس با صغری خانم ازدواج کرد و فرزندان آن دو عبارتند از: محمد مهدی، نسرین، رضا، و ناهید

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید