دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جواد آصفی

سلطان جواد خان، پسر معصومه و آصف الوزاره و برادر میرزا محمود خان و وثوق الوزاره؛ با عزیزه منیعی ازدواج کرد، فرزندان: رضا، سعید، رحیم، مجید، مینا، و زیبا

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید