دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حبیب نفیسی

ت ۱۲۸۷ ش رشت

پسر علی اصغر نفیسی (مؤدب الدوله)؛ او دو مرتبه ازدواج کرد، همسر اولش زرین ملک و فرزند آنها حسین بود. او سپس با عظمی عدل ازدواج کرد و فرزندانشان کامران، کاوه و کامبیز هستند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید