دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محبوبه رحیمی دانش

ت ۱۳۰۰ ش
و ۱۳۷۰ ش

محبوبه رحیمی دانش، دختر ربابه و علی اصغر چلوپز (رحیمی دانش)، در سال در ۱۳۲۳ شمسی با ابوالقاسم نصوحی پور ازدواج کرد و فرزند آنها سعید نصوحی پور است.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید