دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ربابه (رحیمی دانش)

دختر خانم و استاد غفار نجار؛ مادربزرگ سعید نصوحی پور؛ وی در سال ۱۲۸۵ شمسی با علی اصغر چلوپز (رحیمی دانش) ازدواج کرد و فرزندان آنها محبوبه و طیبه هستند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید