دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

توران (گیسا) میرابوتراب

دختر فخرالسادات و سید تقی میرابوتراب؛ با علی اکبر سیاهپوش ازدواج کرد (همسر دوم او بود) و پس از آن، او را گیسا سیاهپوش صدا می‌کردند. آن‌دو صاحب چهار فرزند به نام‌های وشا، مهران، مستانه (بوتیا)، و مرمروس شدند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید