دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

توران میرابوتراب (گیسا سیاهپوش)

همسر دوم علی اکبر سیاهپوش و مادر وشا، مهران و مستانه (بوتیا) سیاهپوش؛ پس از ازدواج، او را گیسا سیاهپوش صدا می‌کردند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید