دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خان بابا خان اسعد

پسر بی‌بی آغا بیگم و علی قلی خان (سردار اسعد دوم)؛ با بی‌بی شوکت ازدواج کرد وسه فرزند به نام‌های گودرز اسعد، بی‌بی قمر اسعد، و ابوالقاسم اسعد داشت.

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه، توضیحات صاحبان مجموعه، و عکس‌های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید