دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

در اصفهان؛ افراد بر اساس نوشته کنار عکس و شماره آنها: ۱. مرید (پسر امیر قلی خان شهبازی)، ۲. خان بابا خان، ۳. فرهاد، ۴. گودرز اسعد، ۵. محمود، ۶. قمر اسعد، ۷. ترکان، ۸. جهان، ۹. کتایون [ناخوانا]، ۱۰. افراسیاب، و ۱۱. عباسعلی (لـله افراسیاب)

نمای تفصیلی

  • تاریخ شوال ۱۳۴۴ ق
  • ابعاد ۶.۵ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A58
  •