دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صفیه نمازی (فیروز)

صفیه نمازی معروف به صفیه فیروز، دختر محمد حسن نمازی، از مؤسسان حزب زنان ایران بود. او با محمد حسین میرزا فرمانفرمائیان (فیروز) ازدواج کرد؛ فرزندان آن دو: اسکندر، نرسی، و مریم

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید