دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد فرقانی

همسر شمسی جان فرقانی؛ فرزندان آن دو عبارتند از: سلطان، عذرا، علی (خسرو)، و مؤذن.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید