دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علویه (کوکب السادات) وکیلی

دختر رخساره خانم (خانم آقا) و میرزا موسی وکیل الرعایا (حاج وکیل)، همسر مهدیقلی امیر قاسمی، فرزندان آن‌ها: محمد باقر، بتول، راضیه، عباسعلی، محمد ولی، و محمد حسین

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید