دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شهناز آزاد

شهناز آزاد (۱۳۴۰ ش- ۱۳۱۹ق) فرزند حسن رشدیه و همسر ابوالقاسم آزاد مراغه‌ای؛ سردبیر و مدیر مسؤول نامه بانوان.

شهناز آزاد (۱۳۴۰ ش- ۱۳۱۹ق)، فرزند حسن رشدیه و همسر ابوالقاسم آزاد مراغه‌ای، سردبیر و مدیر مسؤول نامه بانوان بود. شهناز آزاد به همراهی همسرش در سال ۱۲۹۳ شمسی گروه «بانوان و بانوییان» را تشکیل دادند که در آن زنان و مردان «محرم» شرکت می کردند. در بهمن ۱۳۰۴ ش این گروه به «جمعیت همدلان» تغییر یافت که بنا بر اساسنامه آن، هدف مرکزی انجمن تشویق زنان به رفع نقاب و شرکت در اجتماعات بود. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید