دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خدیجه سلطان خانم (حضرت قدسیه)

دختر ملکه جهان و محمد علی شاه. ابتدا با فتح الله میرزا ملک منصور ازدواج کرد و مهین دخت از این ازدواج است. بعدها با جمشید دولو قاجار ازدواج کرد.

این اطلاعات را افراد خانواده، و بهمن بیانی، به ما داده‌اند. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید