دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

توران بهنام

ت ۱۳۰۰ ش
و ۵ بهمن ۱۳۸۸ ش

دختر ملک تاج خانم و تقی بهنام (عماد الملک) و خواهر امیر و انوش بهنام؛ با ابوالقاسم تفضلی ازدواج کرد؛ فرزند آن دو: علیرضا.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید