دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیوک خان نخجوانی

پسر عباسقلی خان و برادر محمد علی خان؛ همسر صوفیا خانم، فرزندانشان: عباسقلی، ارشاد، شامیل، و تاتیانا

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید