دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرنگیس خانم

همسر صیغه ای ناصرالدین شاه و ندیمه عزت الدوله

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید