دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرج‌ الله همایونفر

ت ۱۲۷۶ ش
و ۱۳۶۰ ش

فرج‌ الله همایونفر، پسر زرین کلاه لقاء السلطنه و حسین خان کاشف السلطنه همایونفر (مبشر السلطان) و برادر هدایت الله، یدالله، و رضا قلی خان، در سال ۱۲۷۶ش به دنیا آمد. در سال ۱۳۰۹ش با وقارالملوک ضرغامی ازدواج کرد. فرزندان آن دو: فرخ، بیژن، منیژه، و پروانه. فرج‌ الله همایونفر در سال ۱۳۶۰ ش درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید

وقایع زندگی و اقلامِ با تاریخ

مشاهده به صورت نتایج جستجو