دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

انیس السلطنه (انیسی)

دختر میرزا احمد خان جلال الدین (ناصر همایون) و مادر طلیعه خانم (فخر ایران) خطیر؛ خواهر نصرت الملوک برمکی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید