دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فخر ایران

فخر ایران دختر تاج السلطنه و امیر حسن خان شجاع السلطنه بود. ازدواج اول او با میرزا احمد خطیر بود؛ فرزندان: گیتی، ناصر، امیر، و امیربانو. او سپس با سالار فضل الله پهلوی نژاد ازدواج کرد؛ فرزندان: سیروس و کیاندخت (کوکو).

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید