دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد صادق طباطبایی

و ۱۲۹۹ ق

سید محمد صادق طباطبایی از مجتهدان و قاضیان شرع در تهران بود که در سال ۱۲۹۹ ق درگذشت. او پدر سید محمد طباطبایی سنگلجی (از رهبران مشروطه) و پدر بزرگ سید محمد صادق طباطبایی (مسئول روزنامه مجلس) بود.

http://fa.wikipedia.org/wiki/سید_محمد_طباطبایی بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید