دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حسینقلی خان میرپنج

حسینقلی خان میرپنج با زرین تاج شرقی ازدواج کرد و فرزندان آنها بتول خانم، عذرا خانم، ایران خانم، گوهرتاج خانم، آقا محمد خان، و آقا عباس خان نام داشتند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید