دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

احمد نجم آبادی

احمد نجم آبادی، پسر میرزا مرتضی نجم آبادی، در سال ۱۳۴۳ ق با صدیقه نجم آبادی ازدواج کرد و آن دو صاحب فرزندی به نام پرویز شدند که در دو سالگی درگذشت. این ازدواج در سال ۱۳۱۱ به جدایی انجامید.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید