دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گلی ملاح

ت ۱۳۱۱ ش

گلی ملاح، دختر نصرت زمان و آقا بزرگ ملاح، در سال ۱۳۱۱ به دنیا آمد. او نزد خدیجه افضل وزیری و با فرزندان او بزرگ شد. گلی ملاح با جمال الدین شهران (خطیبی نوری) ازدواج کرد و آنها صاحب دو فرزند شدند: رضا و روشنک.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید