دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زبیده ملاح

زبیده خانم، دختر آقا بزرگ ملاح از همسر اولش بود که با رحمت الله چنگیزی ازدواج کرد. فرزند آنها نصرت الله نام داشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید