دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حسینعلی خان استرآبادی

حسینعلی خان، فرزند خدیجه خانم و محمد باقر خان و برادر بی بی خانم استرآبادی، پزشک مظفرالدین شاه بود. او تار هم می‌نواخت. حسینعلی خان در سال ۱۲۸۲ یا ۱۲۸۳ ش درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید