دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شوکت خانم فیلسوفی

شوکت خانم فیلسوفی، دختر زهرا فیلسوفی، با علی نواب شریفی ازدواج کرد. فرزندان آنها عبارتند از: محمد، نوابه، پریدخت، ناهید، و منیژه شریفی

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید