دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بامس

پسر جمشید وفادار؛ برادر مرزبان و بانو؛ همسر همایون؛ و پدر دینیار و بهرام

این اطلاعات از طریق خانواده به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید